0%

فرآیند پذیرش و درمان

1. پذیرش

یکی از بخش های اصلی مرکز فیزیوتراپی آرنیکا، بخش پذیرش بوده که بیماران با مراجعه به این بخش و پر کردن فرم اطلاعات خود، مراحل مشاوره و درمان خود را آغاز می کنند. سرعت در پذیرش بیماران از اهداف کیفی مرکز فیزیوتراپی آرنیکا است. مراجعه کنندگان عزیز جهت اخذ پذیرش درمانی موارد زیر را رعایت نمایند:

1

با توجه به برنامه هفتگی فعالیت مرکز، پیشنهاد می شود مراجعه کنندگان یا به صورت آنلاین و یا به صورت تلفنی تایم حضور خود در مرکز را رزرو نمایند.


بیمارانی که به سن قانونی نرسیده باشند، والدین آن ها باید در تمامی مراحل پذیرش و درمان حضور داشته باشند.

2

3

برخی بیماران که دارای دستور پزشک معالج خود از بیمارستان و دیگر پزشکان متخصص هستند ارائه برگه دستور پزشک روند پذیرش و درمان را تسریع می کند.


در صورتی که بیماران تحت پوشش شبکه بیمه ای باشند، ارائه دفترچه بیمه اعتبار دار هنگام پذیرش الزامی است.

4

5

در بخش پذیرش پرونده بیماران با توجه به اطلاعات شخصی و سوابق پزشکی تشکیل می شود. همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه در مرحله اول پذیرش الزامی است.

2. معاینه و درمان

معاینه شروع کننده مرحله درمان است. در این بخش فیزیوتراپیست مرکز ابتدا شرایط و وضعیت عمومی بیمار را بررسی و سپس شرایط فیزیولوژیک و پاراکلینیکی را ارزیابی می کند. پس از تشخیص دقیق عارضه و بیماری و با توجه به مشکلات، ضایعات، محدودیت های جسمی و حرکتی و ناتوانی بیماران، روش و یا تکنیک های درمانی براساس نیاز بیمار انتخاب و برای آن جدول زمان بندی طراحی می کند.

پس از معاینه، در بخش پذیرش پرونده بیمار تشکیل شده و در طی مراحل درمان نیز تکمیل می گردد. از این رو داشتن مدارک اطلاعات هویتی از جمله کارت ملی و یا شناسنامه در مرحله اول پذیرش الزامی است. سپس تمامی اطلاعات بیماران اعم از اطلاعات شخصی و سوابق پزشکی در سیستم کامپیوتری مجموعه ثبت می گردد و شماره ای به بیمار اختصاص داده می شود. تمامی مراحل معاینه، درمان و گزارش یافته های بالینی و غیر بالینی نیز در پرونده پزشکی بیماران ثبت می شود. آموزش و مشاوره به والدين، همراه بیمار و خود بیمار پس از معاینه و شروع فرآیندهای درمانی داده می شود كه اجرای تمرینات در منزل سبب افزایش بهبود كیفيت زندگي بيمار خواهد شد و بستر لازم را جهت فعاليت هاي روزانه بیمار فراهم می کند.